ਸਟੋਰ official-app ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Megapolis
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
CREATE YOUR OWN APPS
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Ginger Keyboard - Emoji, GIFs, Themes & Games
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Crossy Road
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram Lite
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Google
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
YouTube
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Etsy: Handmade & Vintage Goods
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mi Store
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Candy Crush Jelly Saga
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
SoundCloud - Music & Audio
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Just Dance Now
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Firefox Browser fast & private
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Throne Rush
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Warlords of Aternum
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
OneNote
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hidden Hotel
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yeah Bunny 2
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
JusTalk - Free Video Calls and Fun Video Chat
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Design Home
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
World War 2: Offline Strategy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
QUIRK - Craft, Build & Play
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
KUBOOM
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Last Day on Earth: Survival
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Questland: Turn Based RPG
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Waplog - Free Chat, Dating App, Meet Singles
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Brawl Stars
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Robin
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 21 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ