ਸਟੋਰ linuxcentro ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

WiFiAnalyzer (open-source)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 2 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Microsoft Word
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
WinGPS™ Marine
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 25 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
My Tide Times - Tide Tables, Forecasts & Tides!
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 29 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Meditation & Relaxation Music: Calm Sleep Sounds
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 30 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Simple Keyboard
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 38 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Galaxy Apps
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hulu: Stream TV, Movies & more
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
KASKUS Jual Beli
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Trials Frontier
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Remote for Panasonic TV
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Mahjong King
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
TransitDB Vancouver
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
de Volkskrant
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Mint: Budget, Bills, Finance
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
KLM - Royal Dutch Airlines
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Quick Video Recorder - Background Video Recorder
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Free music for YouTube: Stream
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Amino: Communities and Chats
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Skrill: Fast, secure online payments
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Reports+ Followers Analytics for Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ZSPos Mobile
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Gardenscapes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Facejjang
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Vietnam VPN - Plugin for OpenVPN
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25 - 50 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Death Road Trucker
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
HBO GO Android TV
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Screen Recorder - No Ads
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
V – Live Broadcasting App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ