ਸਟੋਰ linuxcentro ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Clean Cache - Optimize Support Android 6.0 & 7.0
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 5 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Assistive Touch for Android
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 6 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook Adverts Manager
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 8 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Amazon for Tablets
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
English Grammar & Phonetics
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 12 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Price香港格價網
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 33 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Basketball Battle
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
HMA VPN Proxy & WiFi Security, Online Privacy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Urban Outfitters
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 34 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Best Wallpapers 4K - WallPick
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 36 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
2ndLine - US Phone Number
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 39 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Bandsintown Concerts
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 44 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Google Drive
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Coinbase Wallet — Crypto Wallet & DApp Browser
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 45 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Candy Crush Soda Saga
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 45 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Meteor: Free Internet Speed & App Performance Test
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 48 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Amazon Prime Video
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 53 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Network Utilities
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 54 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Gojek Driver
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Google Docs
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
高德地图
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
File Manager
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Google Sheets
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Mindustry
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
MyFRITZ!App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Samsung text-to-speech engine
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Edge - Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple Wallet
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Pill Reminder and Medication Tracker by Medisafe
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ