ਸਟੋਰ linuxcentro ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Just Kill Me 3
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Change Hair And Eye Color
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Glovo: Order Anything. Food Delivery and Much More
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Google Fi
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ProtonVPN – advanced online security for everyone
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Google PLAY
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Car Parking Multiplayer
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Maps - Navigation & Transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
DOWN Dating: Match, Chat, Date
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
JOTrack
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5 - 25 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Napster
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Pinterest
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mixer – Interactive Streaming
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Home Street – A House Design Game
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yahoo News
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Huawei Health
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Day R Survival – Apocalypse, Lone Survivor and RPG
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
IMDb Movies & TV
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
MyFastweb
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
iBroadcast MediaSync Lite
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Expedia Hotels, Flights, Car Hires & Activities
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Amazon Prime Now
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
WhatsApp Messenger
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chrome Beta
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Offi - Journey Planner
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
LastQuake
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Messenger – Text and Video Chat for Free
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Photofy Content Creation Tool
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Google Go: A lighter, faster way to search
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
LOTERIA - Escaner Sorteos
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ