ਸਟੋਰ linuxcentro ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

JD.ID Your Online Shopping Mall
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Sat Nav
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
How to Make Origami
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
AA App for Android™
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Nova Empire
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Штрафы ГИБДД официальные: проверка, оплата штрафов
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex.Maps
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Tattoodo - Tattoo designs from +500.000 artists
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Embee Meter CX
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Maps - Navigation & Transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Gif Maker - Video to GIF Photo to GIF Movie Maker
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Alfa
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Video Crop & Trim
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Firefox Nightly for Developers
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
BitTorrent- Torrent Downloads
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Pokécardex
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Z Day: Hearts of Heroes | MMO Strategy War
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook Pages Manager
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
CCSWE App Manager (SAMSUNG)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ASUS Extender
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25 - 50 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Bluetooth Volume Control
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Novelist - Write your novels
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Flapping Online
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
DB Bahnhof live
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Traffic Monitor+ & 3G/4G Speed
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
TouchNote - Cards and Gifts
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Songkick Concerts
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Jodel - Hyperlocal Community
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Groupon - Shop Deals & Coupons
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ