ਸਟੋਰ apps ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

HMA VPN Proxy & WiFi Security, Online Privacy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Instagram
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 3 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Urban Outfitters
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 3 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Best Wallpapers 4K - WallPick
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 6 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
2ndLine - US Phone Number
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 8 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Bandsintown Concerts
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 13 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Google Drive
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Coinbase Wallet — Crypto Wallet & DApp Browser
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 14 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Candy Crush Soda Saga
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 14 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Meteor: Free Internet Speed & App Performance Test
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 18 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Amazon Prime Video
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 22 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Network Utilities
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 23 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Facebook
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Gojek Driver
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 29 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Google Docs
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 31 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
高德地图
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 35 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
File Manager
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Google Sheets
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Mindustry
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
MyFRITZ!App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Samsung text-to-speech engine
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Edge - Bitcoin, Ethereum, Monero, Ripple Wallet
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Pill Reminder and Medication Tracker by Medisafe
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Amazon Alexa
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
World of Hyatt
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Grubhub: Local Food Delivery & Restaurant Takeout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
God Kings
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Grab - Transport, Food Delivery, Payments
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Just Kill Me 3
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Change Hair And Eye Color
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ