ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Mini Metro
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Color Fill 3D
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Vandals
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Mr Bullet - Spy Puzzles
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
1010! Puzzle
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Shootout 3D
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Integrame
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Swampy
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
We Bare Bears Match3 Repairs
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Hidden Express
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
4096 Jewels : Make Crown
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Dungeon Link
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Shanghai Smash : Mahjong
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Sailor Moon Drops
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Candy Crush Jelly Saga
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
TETRIS
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Tic Tac Toe glow - Free Puzzle Game
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Block Puzzle
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Magic Cube Puzzle 3D
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Simon’s Cat Crunch Time - Puzzle Adventure!
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Word Search Games in english
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Sudoku
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Marvel Puzzle Quest
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Happy Glass
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Heart Star
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Line Puzzle: String Art
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 23 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Roll the Ball� - slide puzzle
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
hocus.
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Brain Training
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Tangram Master
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ