ਉੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

[Official] Samsung TouchWiz Home
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TouchPal Emoji Keyboard
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Wallpapers
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ZEDGE™ Ringtones & Wallpapers
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Moto
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Moto Actions
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
GO Launcher Theme White Metal
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 6 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Minimalistic Text: Widgets
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Themes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex Browser with Protect
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Mi Wallpaper Carousel
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Parallel Space - Multiple accounts & Two face
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Joy launcher - Live wallpaper
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Emoji Font 3
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Color Flash Launcher - Call Screen, Themes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Cheetah Keyboard - Emoji,Swype,DIY Themes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Nova Launcher
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
My Name 3D Live Wallpaper
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Theme Center
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
MiLocker
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Color Phone Flash - Call Screen Themes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Brave Browser: Fast, safe privacy browser & search
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ME Launcher - Theme & 3D Wallpaper, Fast
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Xperia™ Home
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
THEME MINECRAFT
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 3 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Romantic Love Photo Frames
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ZenUI Launcher
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Simeji keyboard�Emoji & GIFs
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Microsoft Launcher
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ