ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Sofia Public Transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25 - 50 3 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Radarbot Free: Speed Camera Detector & Speedometer
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
99 - Private Car and Taxi
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
GPS Navigation & Maps Sygic
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Trainline Buy Cheap Train Tickets & Get Live Times
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Sat Nav
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Grab - Transport, Food Delivery, Payments
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Uber
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kapten - Fast & affordable ride-hailing
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
GoTucson Parking
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
AutoMate - Car Dashboard: Driving & Navigation
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 4 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
GetThere GPS nav for blind
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
DVB mobil
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
myBus online
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Jakdojade: public transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex.Taxi Ride-Hailing Service
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
HobDrive OBD2 ELM327, car diagnostics, trip comp
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
SNCF
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
FGL Pro
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
GPS, Tools - Maps, Measure, Explore
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5 - 25 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
myRNE
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Liberty Rider : Détection d’accident et GPS Moto
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
GPS Speedometer - Trip Meter - Odometer
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Nawigacja Play
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Lyft
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 20 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
eCooltra: scooter sharing. Share electric scooters
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
inDriver — Better than a taxi
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex.Transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
Uber Russia
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 3 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
MapFactor GPS Navigation Maps
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ