ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Samsung Health
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Twilight: Blue light filter
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Google Fit: Health and Activity Tracking
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Huawei Health
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Relax Melodies: Sleep Sounds to Calm & Meditate
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
Fitbit
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Simple Habit Meditation
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mi Fit
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 3 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Sleepo: Relaxing sounds, Sleep
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Home Workout - No Equipment
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Fitness RPG - Gamify Your Pedometer
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Runtastic PRO Running, Fitness
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
MySNS Carteira
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Running for Weight Loss Walking Jogging my FIT APP
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Pedometer, Step Counter & Weight Loss Tracker App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
7 Minute Workout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Fat Burning Workouts - Lose Weight Home Workout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
ANT+ Plugins Service
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Lab Values
ਡਾਊਨਲੋਡ: 0 - 5 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mi Band Master
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Sweatcoin Pays You To Get Fit
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Calorie Counter - MyFitnessPal
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
SyncMyTracks
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Replika
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
HiKi Calorie Counter
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Under Armour Record
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Blue Light Filter - Night Mode, Night Shift
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
💧 Drink Water Reminder: Water Tracker,Daily Water
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Female Fitness - Women Workout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Accupedo-Pro Pedometer - Step Counter
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ